Informujemy, że dostęp do czasopisma w wersji elektronicznej jest bezpłatny

Czasopismo znajduje się w bazach naukowych Thomson Reuters:

– Science Citation Index Expanded (znane także jako SciSearch®)
– Neuroscience Citation Index®
– Journal Citation Reports/Science Edition

Wydawcą naukowego dwumiesięcznika  „Cement-Wapno-Beton” o zasięgu międzynarodowym jest Fundacja Cement, Wapno, Beton . Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom mineralnych materiałów wiążących i betonu.

Nastawione jest na publikowanie prac naukowo-badawczych z dziedziny chemii i technologii wiążących materiałów budowlanych oraz betonu.

Czasopismo to ma bardzo długą historię jest bowiem kontynuatorem miesięcznika „Cement”, który był organem Związku Polskich Fabryk Cementu. Jego pierwszy numer ukazał się w grudniu 1930 roku. Czasopismo to było poświęcone przede wszystkim popularyzacji technologii betonu. Wojna światowa spowodowała kilkuletnią przerwę w wydawaniu pisma, jednak pierwszy zeszyt „Cementu” ukazał się już w sierpniu 1945 roku. W roku 1950 rozszerzono treść tematyczną miesięcznika „Cement”, co pociągnęło za sobą również zmianę tytułu na „Cement-Wapno-Gips”. Po transformacji ekonomicznej i przejściu w Polsce na gospodarkę wolnorynkową w roku 1989, czasopismo zwiększyło zdecydowanie udział prac badawczych poświęconych chemii betonu. W związku z tym konieczne  się stało podkreślenie tej zmiany w tytule pisma. Pierwszy zeszyt czasopisma pod nowym tytułem „Cement-Wapno-Beton” ukazał się w styczniu 1996 r. Rozszerzono także  skład Komitetu Redakcyjnego zapraszając do udziału w nim wybitnych naukowców światowych. Wzrósł udział publikowanych prac, których autorzy pochodzą z całego świata. 

1. Tłumaczenie tekstów naukowych z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski w Cement Wapno Beton (Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji) – zadanie finansowane w ramach umowy 668/1/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

2. Strona internetowa czasopisma Cement Wapno Beton (Digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet) ) – zadanie finansowane w ramach umowy 668/1/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

3. Zagraniczni recenzenci Cement Wapno Beton (Udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji) ) – zadanie finansowane w ramach umowy 668/1/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

4. Wzrost poziomu umiędzynarodowienia czasopisma Cement Wapno Beton (Udział zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma) ) – zadanie finansowane w ramach umowy 668/1/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

5. Zapewnienie oryginalności materiałów publikowanych w Cement Wapno Beton (Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych) ) – zadanie finansowane w ramach umowy 668/1/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.