Category Archives: Issue 6 (24)

Issue 6 – 2019

ZASTOSOWANIE KRUSZYW ODZYSKANYCH ZE ZNISZCZONEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ W BETONOWYCH NAWIERZCHNIACH DROGOWYCH A STUDY ON THE USE OF RECLAIMED ASPHALT PAVEMENT AGGREGATES IN PAVEMENT QUALITY CONCRETE Y. PALURI, M. HEERALAL, P. R. KUMAR BADANIA KALORYMETRYCZNE ORAZ MODELOWANIE NUMERYCZNE WPŁYWU WYBRANYCH DOMIESZEK CHEMICZNYCH NA SZYBKOŚĆ HYDRATACJI CEMENTU, TWARDNIEJĄCEGO W RÓŻNYCH TEMPERATURACH CALOMETRIC MEASUREMENTS AND NUMERICAL MODELLING OF THE EFFECTS OF SELECTED CHEMICAL ADMIXTURES ON THE DEVELOPMENT OF

Read More

2019 06 p. 515

WPŁYW DODATKU GRANULOWANEGO ŻUŻLA WIELKOPIECOWEGO DO CEMENTU NA WYMYWALNOŚĆ MIESZANEK BETONOWYCH DO ROBÓT PODWODNYCH EFFECTS OF ADDING GRANULATED BLAST-FURNACE SLAG TO CEMENT ON THE WASHOUT OF CONCRETE MIXES IN UNDERWATER CONSTRUCTION S. GRZESZCZYK, K. JUROWSKI, J. KOWALSKA Cytować jako: Cite as: doi://10.32047/CWB.2019.24.6.10 W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu stopnia rozdrobnienia i dodatku żużla wielkopiecowego do cementu, na wymywalność mieszanek betonowych

Read More

2019 06 p. 506

WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI POPIOŁÓW LOTNYCH KRZEMIONKOWYCH BADANYCH ZA POMOCĄ NORMOWYCH CEMENTÓW PORTLANDZKICH CEM I 42,5R, O RÓŻNYM SKŁADZIE FAZOWYM THE ACTIVITY INDEXES OF SILICEUS FLY ASHES TESTED WITH STANDARD PORTLAND CEMENTS CEM I 42.5R, WITH DIFFERENT PHASE COMPOSITION T. BARAN Cytować jako: Cite as: doi://10.32047/CWB.2019.24.6.9 Zbadano wskaźniki aktywności K28 i K90 dwunastu popiołów lotnych krzemionkowych, z różnych elektrowni, stosując siedem cementów

Read More

2019 06 p. 494

WPŁYW STOSUNKU Al2O3/(Na2O+K2O+2CaO) NA REAKTYWNOŚĆ SYNTETYCZNEGO SZKŁA POPIOŁOWEGO I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ZAPRAWY Z DODATKIEM TEGO POPIOŁU LOTNEGO INFLUENCE OF Al2O3/(Na2O+K2O+2CaO) RATIO ON REACTIVITY OF SYNTHETIC FLY ASH GLASS AND THE MECHANICAL PROPERTIES OF THIS FLY ASH CEMENT MORTAR E. TKACZEWSKA Cytować jako: Cite as: doi://10.32047/CWB.2019.24.6.8 W pracy przedstawiono badania reaktywności chemicznej syntetyzowanego laboratoryjnie szkła, o różnym stosunku Al2O3/(Na2O+K2O+2CaO). Otrzymane wyniki wykazały, że w

Read More

2019 06 p. 481

Wpływ impregnacji powierzchniowej wodnymi roztworami Al2(SO4)3, AlK(SO4)2 oraz ZnSiF6 na właściwości zapraw i betonów – obecnie w tłumaczeniu The influence of surface impregnation with Al2(SO4)3, AlK(SO4)2 and ZnSiF6 water solutions on the properties of mortars and concretes. Wojciech Szudek, Paulina Szołdra, Grzegorz Malata Cytować jako: Cite as: doi://10.32047/CWB.2019.24.6.2 W pracy przedstawiono badania powierzchniowej impregnacji cementowych zapraw

Read More

2019 06 p. 471

BADANIA FIBROKOMPOZYTU CEMENTOWEGO Z DUŻYM UDZIAŁEM PRZEMYSŁOWYCH PRODUKTÓW UBOCZNYCH, TWARDNIEJĄCEGO W WARUNKACH NAPRĘŻEŃ POKRYTYCZNYCH RESEARCH OF THE FIBER REINFORCED STRAIN HARDENING CEMENTITIOUS COMPOSITE WITH HIGH VOLUME OF INDUSTRIAL BY-PRODUCTS M. JAŠEK, K. STEJSKALOVÁ, J. HURTA, J. BROŽOVSKÝ Cytować jako: Cite as: doi://10.32047/CWB.2019.24.6.7 W pracy opisano badania doświadczalne właściwości różnych wariantów kompozytów cementowych z dużym dodatkiem przemysłowych produktów ubocznych, zbrojonych włóknami i

Read More

2019 06 p. 462

DZIAŁANIA SPOŁECZNE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO W POLSCE – DOBRA PRAKTYKA SOCIAL ACTIVITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CEMENT INDUSTRY IN POLAND – GOOD PRACTICE J. ŁAPIŃSKA, I. ESCHER, G. KĄDZIELAWSKI,P. BRZUSTEWICZ Cytować jako: Cite as: doi://10.32047/CWB.2019.24.6.6 Autorzy artykułu dokonali analizy porównawczej materiałów publikowanych na stronach firmowych przedsiębiorstw przemysłu cementowego, działających na polskim rynku, dotyczących ich zaangażowania w

Read More

2019 06 p. 455

CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WPŁYWIE METALI CIĘŻKICH NA WIĄZANIE CEMENTU PORTLANDZKIEGO THE FACTORS GOVERNING THE INFLUENCE OF HEAVY METALS ON THE SETTING OF PORTLAND CEMENT P. PICHNIARCZYK Cytować jako: Cite as: doi://10.32047/CWB.2019.24.6.5 Wykazano doświadczalnie jakie są główne czynniki decydujące o wpływie dwóch tlenków metali ciężkich: ołowiu oraz wanadu na wiązanie cementu portlandzkiego. Głównymi czynnikami decydującymi o wpływie tych metali są:

Read More

2019 06 p. 448

WPŁYW SKŁADU BETONÓW ZWYKŁYCH I WYSOKOWARTOŚCIOWYCH NA ICH WILGOTNOŚĆ W UMOWNYM STANIE POWIETRZNO-SUCHYM EFFECT OF COMPOSITION OF ORDINARY AND HIGH PERFORMANCE CONCRETES ON THEIR MOISTURE LEVEL IN THE CONVENTIONAL AIR-DRY STATE J. ŚLIWIŃSKI Cytować jako: Cite as: doi://10.32047/CWB.2019.24.6.4 Badania obejmowały dużą grupę betonów, których skład był zróżnicowany z uwagi na rodzaj cementu i kruszywa grubego, stosunku w/c oraz zawartości

Read More

2019 06 p. 432

BADANIA KALORYMETRYCZNE ORAZ MODELOWANIE NUMERYCZNE WPŁYWU WYBRANYCH DOMIESZEK CHEMICZNYCH NA SZYBKOŚĆ HYDRATACJI CEMENTU, TWARDNIEJĄCEGO W RÓŻNYCH TEMPERATURACH CALOMETRIC MEASUREMENTS AND NUMERICAL MODELLING OF THE EFFECTS OF SELECTED CHEMICAL ADMIXTURES ON THE DEVELOPMENT OF CEMENT HYDRATION AT DIFFERENT TEMPERATURES W. KIERNOŻYCKI, J. BŁYSZKO Cytować jako: Cite as: doi://10.32047/CWB.2019.24.6.3 W pracy przedstawiono wyniki badań kalorymetrycznych, w różnych temperaturach, cementu portlandzkiego oraz hutniczego z domieszką superplastyfikatora PCE

Read More

2019 06 p. 421

Zastosowanie kruszyw odzyskanych ze zniszczonej nawierzchni asfaltowej w betonowych nawierzchniach drogowych  A study on the use of reclaimed asphalt pavement aggregates in pavement quality concrete Y. Paluri, M. Heeralal, R. Kumar  Cytować jako: Cite as: doi://10.32047/CWB.2019.24.6.1 W celu rozwiązania problemu z brakiem naturalnych kruszyw zaproponowano stosowanie kruszyw odzyskanych ze zniszczonych nawierzchni asfaltowych. W przypadku ich właściwej

Read More