Issue 2 – 2019

09/04/2019 CWB Editorial Team 0

Wytrzymałość betonu geopolimerowego opartego na żużlu i popiole lotnymStrength characteristics of geopolymer concrete using GGBFS and fly ash as source materials G. HATHI RAM, B. […]

No Image

2019 02 p. 85-91

07/04/2019 CWB Editorial Team 0

Wytrzymałość betonu geopolimerowego opartego na żużlu i popiole lotnymStrength characteristics of geopolymer concrete using GGBFS and fly ash as source materials G. HATHI RAM, B. […]

No Image

2019 02 p. 92-103

06/04/2019 CWB Editorial Team 0

Wpływ pyłu bazaltowego na budowę strefy przejściowej kruszywa z zaczynem cementowymThe influence of basalt dust on the composition of the interfacial transition zone of aggregates […]

No Image

2019 02 p. 104-115

05/04/2019 CWB Editorial Team 0

Reakcje stali z pręta stalowego z matrycą cementową w strefie przejściowej w zbrojonym betonieThe reaction of steel bar with cement matrix in the interfacial transition […]

No Image

2019 02 p. 116-125

04/04/2019 CWB Editorial Team 0

Skuteczność stabilizacji cementem podłoża nawierzchni drogowej napodstawie wyników badania płytą statycznąEffectiveness of cement in stabilizing subgrade of pavement as based on static plate load tests […]

No Image

2019 02 p. 126-136

03/04/2019 CWB Editorial Team 0

Prognozowanie wytrzymałości na ściskanie betonu natryskowego przy zastosowaniu inteligentnych metod obliczeniowych: sztucznej sieci neuronowej i regresji wektorów wspierającychPrediction of shotcrete compressive strength using Intelligent Methods; […]

No Image

2019 02 p. 137-153

02/04/2019 CWB Editorial Team 0

Wpływ nanokrzemionki na mrozoodporność zapraw z cementu z dodatkiem popiołu lotnego, dojrzewających w warunkach korozyjnych, w różnych temperaturachEffect of nano silica on freeze-thaw resistance of […]

No Image

2019 02 p. 154-160

01/04/2019 CWB Editorial Team 0

Mączka wapienna jako aktywny dodatek mineralny do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowegoLimestone meal as active mineral additive for production of aerated autoclaved concrete Wiesław Kurdowski, Jarosław […]