Issue 2 – 2020

02/08/2020 CWB Editorial Team 0

Pages: 078 – 094 Badania wytrzymałości, struktury porów i przemian fazowych materiału podsadzkowego zawierającego odpady po przeróbce rud żelaza, poddanego działaniu wysokiej temperatury Experimental study […]

Issue 1 – 2020

26/04/2020 CWB Editorial Team 0

Pages: 003 – 020 ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE: SZCZEGÓLNE WARUNKI POWTÓRNEGO WYKORZYSTANIA W EUROPIE PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTES: SPECIFIC CONDITIONS FOR RECYCLING IN NORTH WEST EUROPE […]

Issue 6 – 2019

09/12/2019 CWB Editorial Team 0

ZASTOSOWANIE KRUSZYW ODZYSKANYCH ZE ZNISZCZONEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ W BETONOWYCH NAWIERZCHNIACH DROGOWYCH A STUDY ON THE USE OF RECLAIMED ASPHALT PAVEMENT AGGREGATES IN PAVEMENT QUALITY CONCRETE Y. PALURI, M. HEERALAL, P. […]

No Image

2019 06 p. 515

08/12/2019 CWB Editorial Team 0

WPŁYW DODATKU GRANULOWANEGO ŻUŻLA WIELKOPIECOWEGO DO CEMENTU NA WYMYWALNOŚĆ MIESZANEK BETONOWYCH DO ROBÓT PODWODNYCH EFFECTS OF ADDING GRANULATED BLAST-FURNACE SLAG TO CEMENT ON THE WASHOUT OF CONCRETE MIXES IN […]

No Image

2019 06 p. 506

07/12/2019 CWB Editorial Team 0

WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI POPIOŁÓW LOTNYCH KRZEMIONKOWYCH BADANYCH ZA POMOCĄ NORMOWYCH CEMENTÓW PORTLANDZKICH CEM I 42,5R, O RÓŻNYM SKŁADZIE FAZOWYM THE ACTIVITY INDEXES OF SILICEUS FLY ASHES TESTED WITH STANDARD PORTLAND […]

No Image

2019 06 p. 494

06/12/2019 CWB Editorial Team 0

WPŁYW STOSUNKU Al2O3/(Na2O+K2O+2CaO) NA REAKTYWNOŚĆ SYNTETYCZNEGO SZKŁA POPIOŁOWEGO I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ZAPRAWY Z DODATKIEM TEGO POPIOŁU LOTNEGO INFLUENCE OF Al2O3/(Na2O+K2O+2CaO) RATIO ON REACTIVITY OF SYNTHETIC FLY ASH GLASS AND THE […]

No Image

2019 06 p. 481

05/12/2019 CWB Editorial Team 0

Wpływ impregnacji powierzchniowej wodnymi roztworami Al2(SO4)3, AlK(SO4)2 oraz ZnSiF6 na właściwości zapraw i betonów – obecnie w tłumaczeniu The influence of surface impregnation with Al2(SO4)3, […]