Issue 6 – 2019


ZASTOSOWANIE KRUSZYW ODZYSKANYCH ZE ZNISZCZONEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ W BETONOWYCH NAWIERZCHNIACH DROGOWYCH

A STUDY ON THE USE OF RECLAIMED ASPHALT PAVEMENT AGGREGATES IN PAVEMENT QUALITY CONCRETE

Y. PALURI, M. HEERALAL, P. R. KUMAR


BADANIA KALORYMETRYCZNE ORAZ MODELOWANIE NUMERYCZNE WPŁYWU WYBRANYCH DOMIESZEK CHEMICZNYCH NA SZYBKOŚĆ HYDRATACJI CEMENTU, TWARDNIEJĄCEGO W RÓŻNYCH TEMPERATURACH

CALOMETRIC MEASUREMENTS AND NUMERICAL MODELLING OF THE EFFECTS OF SELECTED CHEMICAL ADMIXTURES ON THE DEVELOPMENT OF CEMENT HYDRATION AT DIFFERENT TEMPERATURES

W. KIERNOŻYCKI, J. BŁYSZKO


WPŁYW SKŁADU BETONÓW ZWYKŁYCH I WYSOKOWARTOŚCIOWYCH NA ICH WILGOTNOŚĆ W UMOWNYM STANIE POWIETRZNO-SUCHYM

EFFECT OF COMPOSITION OF ORDINARY AND HIGH PERFORMANCE CONCRETES ON THEIR MOISTURE LEVEL IN THE CONVENTIONAL AIR-DRY STATE

J. ŚLIWIŃSKI


CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WPŁYWIE METALI CIĘŻKICH NA WIĄZANIE CEMENTU PORTLANDZKIEGO

THE FACTORS GOVERNING THE INFLUENCE OF HEAVY METALS ON THE SETTING OF PORTLAND CEMENT

P. PICHNIARCZYK


DZIAŁANIA SPOŁECZNE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO W POLSCE – DOBRA PRAKTYKA

SOCIAL ACTIVITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CEMENT INDUSTRY IN POLAND – GOOD PRACTICE

J. ŁAPIŃSKA, I. ESCHER, G. KĄDZIELAWSKI,P. BRZUSTEWICZ


BADANIA FIBROKOMPOZYTU CEMENTOWEGO Z DUŻYM UDZIAŁEM PRZEMYSŁOWYCH PRODUKTÓW UBOCZNYCH, TWARDNIEJĄCEGO W WARUNKACH NAPRĘŻEŃ POKRYTYCZNYCH

RESEARCH OF THE FIBER REINFORCED STRAIN HARDENING CEMENTITIOUS COMPOSITE WITH HIGH VOLUME OF INDUSTRIAL BY-PRODUCTS

M. JAŠEK, K. STEJSKALOVÁ, J. HURTA, J. BROŽOVSKÝ


WPŁYW IMPREGNACJI POWIERZCHNIOWEJ WODNYMI ROZTWORAMI Al2(SO4)3, AlK(SO4)2 ORAZ ZnSiF6 NA WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAW I BETONÓW

EFFECTS OF SURFACE IMPREGNATION WITH AQUEOUS SOLUTIONS: Al2(SO4)3, AlK(SO4)2 AND ZnSiF6ON THE PROPERTIES OF MORTARS AND CONCRETES

W. SZUDEK, P. SZOŁDRA, G. MALATA


WPŁYW STOSUNKU Al2O3/(Na2O+K2O+2CaO) NA REAKTYWNOŚĆ SYNTETYCZNEGO SZKŁA POPIOŁOWEGO I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ZAPRAWY Z DODATKIEM TEGO POPIOŁU LOTNEGO

INFLUENCE OF Al2O3/(Na2O+K2O+2CaO) RATIO ON REACTIVITY OF SYNTHETIC FLY ASH GLASS AND THE MECHANICAL PROPERTIES OF THIS FLY ASH CEMENT MORTAR

E. TKACZEWSKA


WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI POPIOŁÓW LOTNYCH KRZEMIONKOWYCH BADANYCH ZA POMOCĄ NORMOWYCH CEMENTÓW PORTLANDZKICH CEM I 42,5R, O RÓŻNYM SKŁADZIE FAZOWYM

THE ACTIVITY INDEXES OF SILICEOUS FLY ASHES TESTED WITH STANDARD PORTLAND CEMENTS CEM I 42.5R, WITH DIFFERENT PHASE COMPOSITION

T. BARAN


WPŁYW DODATKU GRANULOWANEGO ŻUŻLA WIELKOPIECOWEGO DO CEMENTU NA WYMYWALNOŚĆ MIESZANEK BETONOWYCH DO ROBÓT PODWODNYCH

EFFECTS OF ADDING GRANULATED BLAST-FURNACE SLAG TO CEMENT ON THE WASHOUT OF CONCRETE MIXES IN UNDERWATER CONSTRUCTION

S. GRZESZCZYK, K. JUROWSKI, J. KOWALSKA