2019 06 p. 515

WPŁYW DODATKU GRANULOWANEGO ŻUŻLA WIELKOPIECOWEGO DO CEMENTU NA WYMYWALNOŚĆ MIESZANEK BETONOWYCH DO ROBÓT PODWODNYCH

EFFECTS OF ADDING GRANULATED BLAST-FURNACE SLAG TO CEMENT ON THE WASHOUT OF CONCRETE MIXES IN UNDERWATER CONSTRUCTION

S. GRZESZCZYK, K. JUROWSKI, J. KOWALSKA

Cytować jako:

Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.6.10

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu stopnia rozdrobnienia i dodatku żużla wielkopiecowego do cementu, na wymywalność mieszanek betonowych do robót podwodnych. Stwierdzono, że odporność na wymywanie mieszanek betonowych, zależy w znacznym stopniu od stopnia rozdrobnienia i zawartości cząstek drobnych w spoiwie. Można to wyjaśnić łatwiejszym wiązaniem drobniejszych cząstek spoiwa przez usieciowanie polimeru, stanowiącego domieszkę zwiększającą lepkość. Wykazano, że wpływ tego polimeru na szybkość procesu hydratacji cementu i czas wiązania, zależy od zawartości cząstek drobnych w zaczynie.

In the paper the influence of granulated blast furnace slag addition and fineness to cement on the washout of underwater concrete mixes was examined. It has been established that the washout resistance of concrete mixes largely depends on the level of fineness and content of fine particles in the binder. The aforementioned conclusions may be explained by easier incorporation of finer particles of the binder in the polymer reticulation, of the viscosity enhancing admixture. It has been shown that the effect of this admixture on the rate of hydration and setting time of cement depends on the fine particle content in the paste.