2019 06 p. 506

WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI POPIOŁÓW LOTNYCH KRZEMIONKOWYCH BADANYCH ZA POMOCĄ NORMOWYCH CEMENTÓW PORTLANDZKICH CEM I 42,5R, O RÓŻNYM SKŁADZIE FAZOWYM

THE ACTIVITY INDEXES OF SILICEUS FLY ASHES TESTED WITH STANDARD PORTLAND CEMENTS CEM I 42.5R, WITH DIFFERENT PHASE COMPOSITION

T. BARAN

Cytować jako:

Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.6.9

Zbadano wskaźniki aktywności K28 i K90 dwunastu popiołów lotnych krzemionkowych, z różnych elektrowni, stosując siedem cementów CEM I 42,5R, produkowanych przez różne cementownie krajowe. Uzyskane wyniki pokazały, że uzyskane wskaźniki aktywności różnią się znacznie. W przypadku trzech pierwszych cementów oraz siódmego wszystkie popioły spełniają wymagania normy dla obu wskaźników. Natomiast dla czwartego cementu 50% popiołów spełnia wymagania wskaźnika aktywności K28, a 67% spełnia wymagania wskaźnika aktywności K90. Zastosowanie piątego cementu powoduje, że wszystkie popioły spełniają wymagania dla wskaźnika K28, lecz tylko 75% dla wskaźnika K90. Z kolei w przypadku cementu szóstego jeden popiół nie spełniał wymagań obu wskaźników. Wyniki te nasuwają wniosek, że wymagania dotyczące cementów do badań wskaźników aktywności powinny być dokładnej sprecyzowane.

The activity indexes K28 K90 of twelve siliceous fly ashes from different power plant, using seven Portland cements CEM I 42.5R, produced by different domestic cement plants were examined. The obtained results have shown that the determined activity indexes are highly differentiated. In the case of four cements all examined fly ashes were fulfilling the standard requirements, for both indexes. However, for one cement, only 50% of fly ashes were fulfilling the index K28 and 67% of the index K90. For the another one all ashes were fulfilling the index K28 , but only 75% the index K90. In turn for the last cement one fly ash doesn’t fulfill both indexes. From these results the conclusion can be drawn that the requirements for cements, applied for the activity indexes of fly ashes, should be more accurately defined.