2019 06 p. 494

WPŁYW STOSUNKU Al2O3/(Na2O+K2O+2CaO) NA REAKTYWNOŚĆ SYNTETYCZNEGO SZKŁA POPIOŁOWEGO I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ZAPRAWY Z DODATKIEM TEGO POPIOŁU LOTNEGO

INFLUENCE OF Al2O3/(Na2O+K2O+2CaO) RATIO ON REACTIVITY OF SYNTHETIC FLY ASH GLASS AND THE MECHANICAL PROPERTIES OF THIS FLY ASH CEMENT MORTAR

E. TKACZEWSKA

Cytować jako:

Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.6.8

W pracy przedstawiono badania reaktywności chemicznej syntetyzowanego laboratoryjnie szkła, o różnym stosunku Al2O3/(Na2O+K2O+2CaO). Otrzymane wyniki wykazały, że w przypadku szkła o tym stosunku większym od 1 tetraedry [AlO4]5- występują w więźbie szkła razem z oktaedrami [AlO6]9-. Natomiast jeżeli ten stosunek jest mniejszy od 1, w szkle występują tylko tetraedry [AlO4]5-. W związku z tym, że wiązanie Al-O w koordynacji 6 jest słabsze niż w koordynacji 4, zawartość oktaedrów [AlO6]9- ma korzystny wpływ na reaktywność pucolanową takiego szkła, w popiołach lotnych. Tak więc popiół lotny o takim składzie szkła będzie poprawiał mechaniczne właściwości zapraw z takim popiołem. Zaproponowano nowy wzór tego stosunku – Al2O3/(Na2O+K2O+3.5CaO), który daje liniową korelację tego stosunku z wytrzymałościami zapraw.

In the paper the chemical reactivity of laboratory prepared glasses with different Al2O3/(Na2O+K2O+2CaO) ratio was tested. The obtained results have shown that in the case of glass having this ratio higher than 1 the [AlO4]5- units co-exist with [AlO6]9- units in the glass network. However, when this ratio is lower than 1, only [AlO4]5- units are present. Because the Al-O bond in coordination of 6 is weaker than in coordination 4, the content of [AlO6]9- units have the positive influence on the pozzolanic reactivity of fly ash glass. Thus, this fly ash has the positive influence on mechanical properties of mortars. The new formula of this ratio was proposed – Al2O3/(Na2O+K2O+3.5CaO) which gives the linear correlation with mortar strength.