2019 06 p. 471

BADANIA FIBROKOMPOZYTU CEMENTOWEGO Z DUŻYM UDZIAŁEM PRZEMYSŁOWYCH PRODUKTÓW UBOCZNYCH, TWARDNIEJĄCEGO W WARUNKACH NAPRĘŻEŃ POKRYTYCZNYCH

RESEARCH OF THE FIBER REINFORCED STRAIN HARDENING CEMENTITIOUS COMPOSITE WITH HIGH VOLUME OF INDUSTRIAL BY-PRODUCTS

M. JAŠEK, K. STEJSKALOVÁ, J. HURTA, J. BROŽOVSKÝ

Cytować jako:

Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.6.7

W pracy opisano badania doświadczalne właściwości różnych wariantów kompozytów cementowych z dużym dodatkiem przemysłowych produktów ubocznych, zbrojonych włóknami i twardniejących w warunkach naprężeń pokrytycznych. Produkty uboczne, otrzymane głównie na Morawach w Regionie Śląskim Republiki Czeskiej zastosowano do otrzymywania zbrojonych włóknami kompozytów cementowych twardniejących w warunkach naprężeń pokrytycznych. Zbadano ich podstawowe właściwości fizyczne – gęstość świeżego i stwardniałego kompozytu, konsystencję, wytrzymałość na zginanie i ściskanie i moduł elastyczny. Badania wykazały, że kompozyty cementowe zbrojone włóknami i zawierające przemysłowe produkty uboczne mogą być stosowane w budownictwie.

This work aims at experimental investigation of several variants of fiber reinforced cementitious composite with strain hardening made partially with industrial by-products. This paper describes the manufacturing, testing and evaluating the properties of the composite. Industrial waste produced mainly in Moravia-Silesia Region in the Czech Republic was used for the manufacturing of the fiber reinforced cementitious composite with strain hardening. The basic physical and mechanical properties were measured – volume density of wet and hardened composite, consistency, tensile, flexural and compressive strength and elastic modulus. The findings show that the fiber reinforced cementitious composite made partially with industrial by-products is a suitable material for sustainable constructions.