2019 06 p. 462

DZIAŁANIA SPOŁECZNE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO W POLSCE – DOBRA PRAKTYKA

SOCIAL ACTIVITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CEMENT INDUSTRY IN POLAND – GOOD PRACTICE

J. ŁAPIŃSKA, I. ESCHER, G. KĄDZIELAWSKI,P. BRZUSTEWICZ

Cytować jako:

Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.6.6

Autorzy artykułu dokonali analizy porównawczej materiałów publikowanych na stronach firmowych przedsiębiorstw przemysłu cementowego, działających na polskim rynku, dotyczących ich zaangażowania w realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju. Na tej podstawie oceniono zakres komunikowania działań społecznych prowadzonych przez badane firmy oraz zidentyfikowano działania, które można uznać za zgodne z dobrą praktyką. Przeprowadzona analiza pozwoliła również na wskazanie liderów w tych działaniach. Są to największe przedsiębiorstwa przemysłu cementowego w Polsce, należące do globalnych grup kapitałowych.

Polish cement industry market, regarding their involvement ithe implementation of the concept of sustainable development. On this basis, the scope of social activities conducted and communicated by the surveyed companies was assessed and activities that can be deemed as good practice were identified. The analysis conducted also allowed to indicate the leaders of these practices. These are the largest enterprises of cement industry in Poland and are the members of the global capital group.