2019 06 p. 448

WPŁYW SKŁADU BETONÓW ZWYKŁYCH I WYSOKOWARTOŚCIOWYCH NA ICH WILGOTNOŚĆ W UMOWNYM STANIE POWIETRZNO-SUCHYM

EFFECT OF COMPOSITION OF ORDINARY AND HIGH PERFORMANCE CONCRETES ON THEIR MOISTURE LEVEL IN THE CONVENTIONAL AIR-DRY STATE

J. ŚLIWIŃSKI

Cytować jako:

Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.6.4

Badania obejmowały dużą grupę betonów, których skład był zróżnicowany z uwagi na rodzaj cementu i kruszywa grubego, stosunku w/c oraz zawartości zaczynu. Próbki przechowywano 90 dni w typowych warunkach laboratoryjnych, po których materiał uzyskuje umownie tak zwany stan powietrzno-suchy. Przedstawione wyniki badań wykazały, że po 90 dniach przechowywania próbek ich wilgotność w dużym stopniu zależała od składu betonu i zawierała się w granicach od około 2,5% do około 5,5%. Największą wilgotność miały próbki betonów z cementu hutniczego CEM III. Dominujący wpływ na ich wilgotność miał zarówno wskaźnik w/c, jak i zawartość zaczynu. Próbki betonów z cementów CEM I i CEM II miały znacznie mniejszą wilgotność, na którą wpływała głównie zawartość zaczynu w betonie. Przedstawione wyniki powinny zwrócić uwagę na relatywnie dużą i zmienną, w zależności od składu, wilgotność betonu po 90 dniach przechowywania w typowych warunkach. Mogą one być przydatne podczas interpretacji wyników badań innych właściwości betonu, które zależą od ich stanu wilgotnościowego.

The study concerned a large group of concretes diversifi ed in terms of the type of cement and coarse aggregate, the w/c ratio and the cement paste content. The samples were stored for 90 days under normal laboratory conditions, after which the material conventionally achieves the so-called air-dry state. The presented test results indicate that, after 90 days of the storage in such conditions, the humidity of the samples is strongly correlated with their composition. The moisture content, depending on the composition of concrete, ranged from approx. 2.5% to approx. 5.5%. The highest values were recorded in the case of concrete from blast furnace slag cement CEM III. The w/c ratio and the cement paste content had a dominant effect on their moisture content. Samples from concrete made of CEM I and CEM II cements showed much lower humidity, which was mainly influenced by the cement paste content in concrete. The presented test results are showing that it must be important to draw attention to the relatively high and variable humidity of various concrete, after 90 days of storage in typical conditions. They can be useful when interpreting the test results of other concretes properties dependent on their moisture level.