2019 06 p. 432

BADANIA KALORYMETRYCZNE ORAZ MODELOWANIE NUMERYCZNE WPŁYWU WYBRANYCH DOMIESZEK CHEMICZNYCH NA SZYBKOŚĆ HYDRATACJI CEMENTU, TWARDNIEJĄCEGO W RÓŻNYCH TEMPERATURACH

CALOMETRIC MEASUREMENTS AND NUMERICAL MODELLING OF THE EFFECTS OF SELECTED CHEMICAL ADMIXTURES ON THE DEVELOPMENT OF CEMENT HYDRATION AT DIFFERENT TEMPERATURES

W. KIERNOŻYCKI, J. BŁYSZKO

Cytować jako:

Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.6.3

W pracy przedstawiono wyniki badań kalorymetrycznych, w różnych temperaturach, cementu portlandzkiego oraz hutniczego z domieszką superplastyfikatora PCE i z domieszką ograniczającą skurcz, złożoną z mieszaniny wodorotlenków. Stwierdzono, że domieszki te tylko nieznacznie zmniejszają aktywność hydrauliczną badanych spoiw oraz ciepło hydratacji, w wyższych temperaturach twardnienia. Wykazano, że domieszka superplastyfikatora PCE nie tylko przedłuża okres indukcji w początkowym okresie hydratacji cementów, ale również spowalnia ten proces w okresie twardnienia. Wyraża się to przesunięciem w czasie i zmniejszeniem mocy źródła ciepła twardniejącego cementu, co ogranicza ryzyko uszkodzenia konstrukcji masywnych, w okresie ich wznoszenia. Dokonując transformacji, wybranych wyników badań zaczynów w temperaturze odniesienia 20oC na inne warunki cieplne, przedstawiono koncepcję ich uogólnienia w adiabatycznych warunkach twardnienia konstrukcji masywnych.

The paper presents results of calorimetric measurements at different temperature of Portland and Slag Cement with the addition of PCE superplasticizer and shrinkage reducing admixture, composed of hydroxide mixture. The addition of these admixtures insignificantly reduces the heat and rate of the hydration, at higher temperature. The addition of the plasticizer delays the process of cement hydration at early stage, also influencing its rate later on. The phenomena can be observed as a delay in the process initiation and total value of the heat flow during the hardening. This admixture can be used to limit the cracking of massive constructions, during their execution. By analyzing the results of chosen cement pastes at the reference temperature of 20°C, the authors were able to propose a general method of assessing the quasi-adiabatic conditions during hardening of massive concrete structures.