2019 06 p. 481

Wpływ impregnacji powierzchniowej wodnymi roztworami Al2(SO4)3, AlK(SO4)2 oraz ZnSiF6 na właściwości zapraw i betonów – obecnie w tłumaczeniu

The influence of surface impregnation with Al2(SO4)3, AlK(SO4)2 and ZnSiF6 water solutions on the properties of mortars and concretes.

Wojciech Szudek, Paulina Szołdra, Grzegorz Malata

Cytować jako:

Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.6.2

W pracy przedstawiono badania powierzchniowej impregnacji cementowych zapraw i betonów oraz gipsu za pomocą roztworów wodnych: Al2(SO4)3, AlK(SO4)2 i ZnSiF6. Stwierdzono, że substancje te reagują ze składnikami zapraw i betonów oraz z domieszkami zawartymi w gipsie. Krystaliczne produkty tych reakcji były następujące: w przypadku siarczanu glinu i siarczanu potasowo-glinowego – gips, a dla heksafluorokrzemianu cynku – fluorki wapnia oraz fluorek wapniowo-cynkowy. Zastosowanie impregnacji powierzchniowej powoduje poprawę właściwości powierzchni, a przede wszystkim zmniejszenie porowatości kapilarnej i ograniczenie nasiąkliwości zapraw i betonów oraz gipsu. Natomiast w niewielkim stopniu wpływa na transport pary wodnej.

In the paper the surface impregnation of mortars, cement concretes and gypsum with water solutions of: Al2(SO4)3, AlK(SO4)2 and ZnSiF6. The experiments have shown that these substances are reacting with the constituents of mortars, concretes and with admixtures contained in gypsum. The crystalline products of these reactions were the following: in the case of aluminum sulphate and aluminum-potassium sulphate – gypsum and for hexa-fluorine silicate – calcium fluoride and calcium-zinc fluoride. Application of surface impregnation the amelioration of surface properties is causing, and principally the decrease of capillary porosity and limitation of absorbability of mortars, concretes and gypsum. However, in minor degree is influencing of water vapor transportation.