WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW dotyczące przygotowania do druku artykułów nadsyłanych do redakcji czasopisma „Cement Wapno Beton” .

  W związku ze stosowaniem składu cyfrowego przy drukowaniu czasopisma Redakcja zwraca się do Autorów nadsyłających artykuły by opracowując je przestrzegali jak najściślej podanych niżej wskazówek:

1. Artykuły naukowo-badawcze (prace oryginalne) nie powinny w zasadzie przekraczać 15 stron A4, a artykuły przeglądowe (referaty, opracowania) 10 stron, wraz z tablicami i rysunkami. Artykuły obszerniejsze mogą być drukowane, jeżeli zredagowane są przez autora w kilku częściach, stanowiących tematycznie odrębne całości.

2. Artykuły należy przysyłać do redakcji na email: cwb@polskicement.pl, napisane w edytorze WORD, a rysunki i fotografie, powinny mieć rozdzielczość 300 dpi.

3. Tekst należy pisać z podwójnym odstępem między wierszami, ze zwiększonym odstępem pomiędzy akapitami, ale bez wcięć akapitowych, pozostawiając po lewej stronie margines o szerokości 5 cm. W tekście nie należy używać skrótów (należy w rozwinięciu pisać: to jest, między innymi, według, na przykład itp.). Tablice należy umieszczać w odpowiednich miejscach w tekście, nadając im tytuł Tablice, a w tekście tablice. Również w tekście, w miejscach w których mają przypadać rysunki, należy umieszczać, wraz z kolejnym numerem, podpisy pod rysunkami (w przerwie tekstu, ale bez zostawiania miejsc na rysunki). Proste wzory matematyczne można umieszczać w normalnych wierszach tekstu lub – jeżeli wzory te są długie – w oddzielnych wierszach tekstu. Należy pamiętać o odróżnianiu litery „O” od zera „0” oraz litery „l” od cyfry „1”. W przypadku liter greckich o mniej wyraźnym kroju wskazane jest podanie na marginesie, obok odpowiedniego wiersza, ich nazwy w polskiej transkrypcji fonetycznej.

4. Odsyłacze do przypisów mają być oznaczone kolejno w tekście cyframi arabskimi  powyżej danego wyrazu, a przypisy zamieszczone na dole danej strony.

5. Odnośniki do spisu literatury powinno się numerować kolejnymi cyframi arabskimi, pisanymi na tym samym co normalne wiersze tekstu poziomie i ujmować je w nawiasy półokrągłe (nie zaś kwadratowe, których należy używać do numerowania wzorów).

6. Wykładniki potęg oraz indeksy dolne i górne (nie mogą one być piętrowe) należy pisać czcionką o takiej wielkości, by można je było wyraźnie odczytać.

7. Wszystkie strony artykułu należy ponumerować pośrodku, cyframi arabskimi.

8. Tablice należy zaopatrywać (z lewej strony, nad tablicą) w kolejny numer pisany cyframi arabskimi i napis (tytuł) objaśniający, co tablica zawiera; np. Tablica 3. Skład chemiczny cementu.

9. „Rysunkami” nazywamy wszelkiego rodzaju rysunki, wykresy, szkice, fotografie itp. Na rysunkach nie należy umieszczać takich opisów, które mogą być podane w podpisie pod rysunkiem. Pod każdym rysunkiem wraz z kolejnym numerem musi się znajdować odpowiedni jego opis.

10. Słownictwo techniczne, skróty oznaczeń, jednostki miar, symbole oraz znaki matematyczne we wzorach powinny odpowiadać obowiązującym w Polsce zasadom. Nie dopuszcza się, by symbole jednostek zapisywane były w nawiasach kwadratowych. Należy stosować przecinek dziesiętny a nie kropkę, natomiast trzycyfrowe grupy w dużych liczbach (od 10.000) należy oddzielać kropką.

11. W wykazie literatury należy podawać w kolejności cytowania pierwsze litery imion i nazwiska autorów bez tytułów naukowych, stosowany powszechnie skrót tytułu czasopisma, numer tomu, numer początkowej strony pracy i w nawiasie rok wydania czasopisma. Pozycje książkowe powinny zawierać oprócz nazwisk autorów tytuł dzieła, wydawcę, miejsce i rok wydania bez nawiasu. Pozycje odnoszące się do referatów zamieszczonych w materiałach z konferencji i kongresów powinny zawierać oprócz nazwisk autorów tytuł referatu, tom i stronę, nazwę, miejsce i rok konferencji oraz wydawcę, miejsce i rok wydania (bez nawiasu). Pisownię pozycji w języku rosyjskim należy oddawać stosując zasady transkrypcji wydawniczej. Nie powinno się powoływać na prace nie opublikowane.

12. W celu uniknięcia pomyłek przy przygotowywaniu tekstu prosimy wzorować się na artykułach zamieszczonych we wcześniejszych zeszytach naszego czasopisma.

13. Obowiązkiem Autora jest dokładnie sprawdzenie tekstu artykułu przed wysłaniem do redakcji.

14. Do artykułu Autor powinien dołączyć krótkie (do 10 wierszy) streszczenie artykułu w języku polskim, a jeśli to możliwe również w języku angielskim. Streszczenie powinno przedstawiać pracę w bardzo treściwej formie, ale z podaniem najistotniejszych jej wyników, szczególnie tych zamieszczonych we wnioskach.

15. Na początku artykułu, u góry z lewej strony, należy podać dla każdego Autora przysługujący mu tytuł naukowy, imię, nazwisko oraz nazwę i miejsce zakładu, w którym jest zatrudniony.

16. W korespondencji z redakcją należy podać dokładne adresy zamieszkania, z kodem pocztowym, wszystkich Autorów, ewentualnie również numery telefonów.

17. Redakcja nie przyjmuje prac drukowanych jednocześnie lub opublikowanych uprzednio w innych czasopismach.

18. Autor artykułu wydrukowanego w czasopiśmie „Cement Wapno Beton” otrzymuje bezpłatnie egzemplarz zeszytu, w którym ukazał się artykuł.

19. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadsyłanych artykułach wszelkich niezbędnych zmian i skrótów oraz wprowadzania uzupełnień i poprawek merytorycznych i stylistycznych.

20. Nadesłanych artykułów redakcja Autorom nie zwraca.