ISSUE 4 – 2021 (26)

Pages: 264 – 278 Tytuł: Wpływ temperatury na długoterminowe właściwości zapraw zawierających odpadowe szkło i mielony granulowany żużel wielkopiecowy Title: Effect of temperature on the long-term properties of mortars containing waste glass powder and ground granulated blast furnace slag Jakub Szydłowski, Wojciech Szudek, Łukasz Gołek* doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2021.26.4.1 Streszczenie Abstract W artykule przedstawiono wyniki dwuletnich badań

Read More

ISSUE 3 – 2021 (26)

Pages: 169 – 184 Tytuł: Wykorzystanie odpadów i ubocznych produktów przemysłowych a możliwości zmniejszenia emisji CO2 w przemyśle cementowym – badania przemysłowe Title: The use of waste and industrial by-products and possibilities of reducing CO2 emission in the cement industry – industrial trials Tomasz Baran doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2021.26.3.1 Streszczenie Abstract Celem niniejszej pracy było przedstawienie możliwości

Read More

ISSUE 2 – 2021 (26)

Pages: 86 Informacja o wycofaniu artykułu: Wpływ nanocząstek TiO2 na właściwości samozagęszczajęcego się betonu. Retraction Notice to: Effect of TiO2 nanoparticles on the properties of self compacting concrete. Ali Nazari, Shadi Riahi doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2021.26.2.1 Dotyczy: A. Nazari, S. Riahi, Cement Wapno Beton16(3) (2011) 167-181 Concerns: A. Nazari, S. Riahi, Cement Wapno Beton16 (3) (2011) 167-181

Read More

ISSUE 1 – 2021 (26)

Pages: 3 – 11 Porównawcze badania wytrzymałości na odrywanie od powierzchni międzyfazowej jednorodnego betonu geopolimerowego A comparative study of shear strength of monolithic geopolymer concrete interface B. Sumanth Kumar, D. Rama Seshu* doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2021.26.1.1 Streszczenie Abstract Beton geopolimerowy jest kompozytem, który ma potencjalne możliwości aby zostać alternatywnym materiałem dla tradycyjnego betonu. W pracy przedstawiono doświadczenia

Read More

Issue 6 – 2020 (25)

Pages: 432 – 443 Wpływ spoiw drogowych oraz cementu z dodatkiem mleczanu diamidoaminy na wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność gruntów spoistych The effect of hydraulic road binders and cement with diamidoamine lactate additive on the compressive strength and freeze-thaw resistance of cohesive soils Szymon Węgliński doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.6.1 Pages: 444 – 456 Ryzyko związane z oceną

Read More

Issue 5 – 2020 (25)

Pages: 348 – 357 Belit w cementach o małej emisji CO2 w procesie klinkieryzacji Belite in cements with low emission of CO2 during clinker formation Marek Gawlicki doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.5.1 Pages: 358 – 366 Wpływ cyklicznego zamrażania i rozmrażania betonu nienapowietrzonego na przepuszczalność gazów The influence of cyclic water freezing on gas permeability of non-air-entrained concrete

Read More

Issue 4 – 2020 (25)

Pages: 261 – 274 Propozycja wdrożenia koncepcji „lean construction” opartej na znormalizowanych systemach zarządzania jakością w organizacjach branży budowlanej The proposition of implementing the lean construction concept based on normalized quality management systems in the organizations operating in the construction industry M. Bugdol, B. Goranczewski, G. Kądzielawski, G. Pakuła doi: https://doi.org/10.32047/CWB.2020.25.4.1 Pages: 275 – 281

Read More

Issue 3 – 2020 (25)

Pages: 165 – 174 Wpływ redyspergowalnych proszków polimerowych na wybrane właściwości mechaniczne cienkowarstwowych zapraw cementowych Effect of redispersible polymer powders on selected mechanical properties of thin-bed cementitious mortars Marcin Kulesza, Dawid Dębski, Jadwiga Fangrat, Jacek Michalak* doi: https://doi.org/10.32047/CWB.2020.25.3.1 Pages: 178 – 187 Właściwości samozagęszczającego się betonu z popiołem z odpadów z przetworzonych oliwek Properties of self-compacting

Read More

Issue 2 – 2020 (25)

Pages: 078 – 094 Badania wytrzymałości, struktury porów i przemian fazowych materiału podsadzkowego zawierającego odpady po przeróbce rud żelaza, poddanego działaniu wysokiej temperatury Experimental study of strength, pore structure and phase evolution characteristics of iron tailings cemented paste backfill under high temperature Jianhui Tang, Ping Li, Xudong Chena, Yin Bai doi: https://doi.org/10.32047/CWB.2020.25.2.1 Pages: 095 –

Read More

Issue 1 – 2020 (25)

Pages: 003 – 020 ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE: SZCZEGÓLNE WARUNKI POWTÓRNEGO WYKORZYSTANIA W EUROPIE PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTES: SPECIFIC CONDITIONS FOR RECYCLING IN NORTH WEST EUROPE SIMON DELVOIE, LUC COURARD, JULIEN HUBERT, ZENGFENG ZHAO, FRÉDÉRIC MICHEL doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.1 Pages: 021 – 030 REOLOGIA ZACZYNÓW CEMENTOWYCH Z DODATKIEM WAPNA HYDRATYZOWANEGO I ETEREM CELULOZY, A WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAW TYNKARSKICH THE

Read More

ANALYSIS OF PROTECTIVE PROPERTIES OF SOIL-CEMENTS TOWARDS REINFORCING STEEL

ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNYCH GRUNTOBETONÓW WOBEC STALI ZBROJENIOWEJ ANALYSIS OF PROTECTIVE PROPERTIES OF SOIL-CEMENTS TOWARDS REINFORCING STEEL TOMASZ ZDEB, TOMASZ TRACZ, MATEUSZ ŻELAZIK doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.7 W artykule przedstawiono wyniki badań składu oraz odczynu pH fazy ciekłej wypełniającej pory gruntobetonów, pozyskanej metodąługowania oraz ekstrakcji ciśnieniowej. Badania dotyczyły dwóch gruntobetonów wykonanych z różnego rodzaju gruntu rodzimego: sypkiego i spoistego,o różnych

Read More

THE ABILITY OF CLAY-CEMENT HYDRAULIC BINDERS TO ACCUMULATE ALIPHATIC AND AROMATIC HYDROCARBONS

ZDOLNOŚĆ IŁOWO-CEMENTOWYCH SPOIW HYDRAULICZNYCH DO AKUMULACJI WĘGLOWODORÓW ALIFATYCZNYCH I AROMATYCZNYCH THE ABILITY OF CLAY-CEMENT HYDRAULIC BINDERS TO ACCUMULATE ALIPHATIC AND AROMATIC HYDROCARBONS AGATA STEMPKOWSKA doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.6 Skażenie środowiska substancjami ropopochodnymi jest jednym z najważniejszych problemów ekologicznych. Przedostawanie sięniedostatecznie oczyszczonych ścieków rafi neryjno-petrochemicz-nych do gruntów, otwartych zbiorników wodnych czy ziemi upraw-nej oraz awarie i wypadki z udziałem produktów

Read More

A STUDY ON FLY ASH CEMENT MORTAR AS BRICK MASONRY

ZAPRAWA MURARSKA Z DODATKIEM POPIOŁU LOTNEGO A STUDY ON FLY ASH CEMENT MORTAR AS BRICK MASONRY D. R. SESHU, N. R. D. MURTHY doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.5 Zbadano wpływ popiołu lotnego zastępującego cement na wytrzy-małość zaprawy murarskiej. Uzyskane wyniki wykazały, że czę-ściowe zastąpienie cementu popiołem lotnym w zaprawie o dużej zawartości cementu jest możliwe nawet do 40%,

Read More

ASSESSMENT OF THE SCOPE OF ACTIVITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CEMENT INDUSTRY IN POLAND WITH THE USE OF MULTI-DIMENSIONAL COMPARATIVE ANALYSIS

OCENA ZAKRESU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRZEMYŚLE CEMENTOWYM W POLSCE Z ZASTOSOWANIEM WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ ASSESSMENT OF THE SCOPE OF ACTIVITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CEMENT INDUSTRY IN POLAND WITH THE USE OF MULTI-DIMENSIONAL COMPARATIVE ANALYSIS JUSTYNA ŁAPIŃSKA, IWONA ESCHER, GRZEGORZ KĄDZIELAWSKI, PAWEŁ BRZUSTEWICZ doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.4 W artykule autorzy wykorzystali metodę porządkowania liniowego, należącą do metody wielowymiarowej

Read More

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com