Issue 3 – 2020 (25)

Pages: 165 – 174 Wpływ redyspergowalnych proszków polimerowych na wybrane właściwości mechaniczne cienkowarstwowych zapraw cementowych Effect of redispersible polymer powders on selected mechanical properties of thin-bed cementitious mortars Marcin Kulesza, Dawid Dębski, Jadwiga Fangrat, Jacek Michalak* doi: https://doi.org/10.32047/CWB.2020.25.3.1 Pages: 178 – 187 Właściwości samozagęszczającego się betonu z popiołem z odpadów z przetworzonych oliwek Properties of self-compacting

Read More

Issue 2 – 2020 (25)

Pages: 078 – 094 Badania wytrzymałości, struktury porów i przemian fazowych materiału podsadzkowego zawierającego odpady po przeróbce rud żelaza, poddanego działaniu wysokiej temperatury Experimental study of strength, pore structure and phase evolution characteristics of iron tailings cemented paste backfill under high temperature Jianhui Tang, Ping Li, Xudong Chena, Yin Bai doi: https://doi.org/10.32047/CWB.2020.25.2.1 Pages: 095 –

Read More

Issue 1 – 2020 (25)

Pages: 003 – 020 ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE: SZCZEGÓLNE WARUNKI POWTÓRNEGO WYKORZYSTANIA W EUROPIE PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTES: SPECIFIC CONDITIONS FOR RECYCLING IN NORTH WEST EUROPE SIMON DELVOIE, LUC COURARD, JULIEN HUBERT, ZENGFENG ZHAO, FRÉDÉRIC MICHEL doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.1 Pages: 021 – 030 REOLOGIA ZACZYNÓW CEMENTOWYCH Z DODATKIEM WAPNA HYDRATYZOWANEGO I ETEREM CELULOZY, A WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAW TYNKARSKICH THE

Read More

ANALYSIS OF PROTECTIVE PROPERTIES OF SOIL-CEMENTS TOWARDS REINFORCING STEEL

ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNYCH GRUNTOBETONÓW WOBEC STALI ZBROJENIOWEJ ANALYSIS OF PROTECTIVE PROPERTIES OF SOIL-CEMENTS TOWARDS REINFORCING STEEL TOMASZ ZDEB, TOMASZ TRACZ, MATEUSZ ŻELAZIK doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.7 W artykule przedstawiono wyniki badań składu oraz odczynu pH fazy ciekłej wypełniającej pory gruntobetonów, pozyskanej metodąługowania oraz ekstrakcji ciśnieniowej. Badania dotyczyły dwóch gruntobetonów wykonanych z różnego rodzaju gruntu rodzimego: sypkiego i spoistego,o różnych

Read More

THE ABILITY OF CLAY-CEMENT HYDRAULIC BINDERS TO ACCUMULATE ALIPHATIC AND AROMATIC HYDROCARBONS

ZDOLNOŚĆ IŁOWO-CEMENTOWYCH SPOIW HYDRAULICZNYCH DO AKUMULACJI WĘGLOWODORÓW ALIFATYCZNYCH I AROMATYCZNYCH THE ABILITY OF CLAY-CEMENT HYDRAULIC BINDERS TO ACCUMULATE ALIPHATIC AND AROMATIC HYDROCARBONS AGATA STEMPKOWSKA doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.6 Skażenie środowiska substancjami ropopochodnymi jest jednym z najważniejszych problemów ekologicznych. Przedostawanie sięniedostatecznie oczyszczonych ścieków rafi neryjno-petrochemicz-nych do gruntów, otwartych zbiorników wodnych czy ziemi upraw-nej oraz awarie i wypadki z udziałem produktów

Read More

A STUDY ON FLY ASH CEMENT MORTAR AS BRICK MASONRY

ZAPRAWA MURARSKA Z DODATKIEM POPIOŁU LOTNEGO A STUDY ON FLY ASH CEMENT MORTAR AS BRICK MASONRY D. R. SESHU, N. R. D. MURTHY doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.5 Zbadano wpływ popiołu lotnego zastępującego cement na wytrzy-małość zaprawy murarskiej. Uzyskane wyniki wykazały, że czę-ściowe zastąpienie cementu popiołem lotnym w zaprawie o dużej zawartości cementu jest możliwe nawet do 40%,

Read More

ASSESSMENT OF THE SCOPE OF ACTIVITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CEMENT INDUSTRY IN POLAND WITH THE USE OF MULTI-DIMENSIONAL COMPARATIVE ANALYSIS

OCENA ZAKRESU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRZEMYŚLE CEMENTOWYM W POLSCE Z ZASTOSOWANIEM WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ ASSESSMENT OF THE SCOPE OF ACTIVITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CEMENT INDUSTRY IN POLAND WITH THE USE OF MULTI-DIMENSIONAL COMPARATIVE ANALYSIS JUSTYNA ŁAPIŃSKA, IWONA ESCHER, GRZEGORZ KĄDZIELAWSKI, PAWEŁ BRZUSTEWICZ doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.4 W artykule autorzy wykorzystali metodę porządkowania liniowego, należącą do metody wielowymiarowej

Read More

SOME PROBLEMS RESULTING FROM HIGH CLINKER TEMPERATURE IN CEMENT PRODUCTION

PROBLEMY ZWIĄZANE Z WYSOKĄ TEMPERATURĄ KLINKIERU PODCZAS PRODUKCJI CEMENTU SOME PROBLEMS RESULTING FROM HIGH CLINKER TEMPERATURE IN CEMENT PRODUCTION JAROSŁAW PAWLUK doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.3 Zbyt wysoka temperatura klinkieru, w szczególności wyższa od 70°C, powoduje pewne trudności w produkcji cementu, pogarsza jego jakość i prowadzi do zbrylania materiału w silosie. Aby zapo-biec tym problemom należy stosować specjalne zabiegi techno-logiczne

Read More

THE RHEOLOGY OF CEMENT PASTES WITH THE ADDITION OF HYDRATED LIME AND CELLULOSE ETHER IN COMPARISON WITH SELECTED PROPERTIES OF PLASTERING MORTARS

REOLOGIA ZACZYNÓW CEMENTOWYCH Z DODATKIEM WAPNA HYDRATYZOWANEGO I ETEREM CELULOZY, A WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAW TYNKARSKICH THE RHEOLOGY OF CEMENT PASTES WITH THE ADDITION OF HYDRATED LIME AND CELLULOSE ETHER IN COMPARISON WITH SELECTED PROPERTIES OF PLASTERING MORTARS EDYTA SPYCHAŁ doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.1 W artykule przedstawiono wyniki badań zaczynów i zapraw ce-mentowych modyfi kowanych wapnem i eterem celulozy. Badania zaczynów obejmowały

Read More

CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTES: SPECIFIC CONDITIONS FOR RECYCLING IN NORTH WEST EUROPE

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE: SZCZEGÓLNE WARUNKI POWTÓRNEGO WYKORZYSTANIA W EUROPIE PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTES: SPECIFIC CONDITIONS FOR RECYCLING IN NORTH WEST EUROPE SIMON DELVOIE, LUC COURARD, JULIEN HUBERT, ZENGFENG ZHAO, FRÉDÉRIC MICHEL doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.1 Odpady budowlane i rozbiórkowe [OBR] szacuje się na jedną trzecią wszystkich odpadów wytwarzanych w Unii Europejskiej, a objętościowo jest ich najwięcej. Materiały

Read More

Issue 6 – 2019

ZASTOSOWANIE KRUSZYW ODZYSKANYCH ZE ZNISZCZONEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ W BETONOWYCH NAWIERZCHNIACH DROGOWYCH A STUDY ON THE USE OF RECLAIMED ASPHALT PAVEMENT AGGREGATES IN PAVEMENT QUALITY CONCRETE Y. PALURI, M. HEERALAL, P. R. KUMAR BADANIA KALORYMETRYCZNE ORAZ MODELOWANIE NUMERYCZNE WPŁYWU WYBRANYCH DOMIESZEK CHEMICZNYCH NA SZYBKOŚĆ HYDRATACJI CEMENTU, TWARDNIEJĄCEGO W RÓŻNYCH TEMPERATURACH CALOMETRIC MEASUREMENTS AND NUMERICAL MODELLING OF THE EFFECTS OF SELECTED CHEMICAL ADMIXTURES ON THE DEVELOPMENT OF

Read More

2019 06 p. 515

WPŁYW DODATKU GRANULOWANEGO ŻUŻLA WIELKOPIECOWEGO DO CEMENTU NA WYMYWALNOŚĆ MIESZANEK BETONOWYCH DO ROBÓT PODWODNYCH EFFECTS OF ADDING GRANULATED BLAST-FURNACE SLAG TO CEMENT ON THE WASHOUT OF CONCRETE MIXES IN UNDERWATER CONSTRUCTION S. GRZESZCZYK, K. JUROWSKI, J. KOWALSKA Cytować jako: Cite as: doi://10.32047/CWB.2019.24.6.10 W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu stopnia rozdrobnienia i dodatku żużla wielkopiecowego do cementu, na wymywalność mieszanek betonowych

Read More

2019 06 p. 506

WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI POPIOŁÓW LOTNYCH KRZEMIONKOWYCH BADANYCH ZA POMOCĄ NORMOWYCH CEMENTÓW PORTLANDZKICH CEM I 42,5R, O RÓŻNYM SKŁADZIE FAZOWYM THE ACTIVITY INDEXES OF SILICEUS FLY ASHES TESTED WITH STANDARD PORTLAND CEMENTS CEM I 42.5R, WITH DIFFERENT PHASE COMPOSITION T. BARAN Cytować jako: Cite as: doi://10.32047/CWB.2019.24.6.9 Zbadano wskaźniki aktywności K28 i K90 dwunastu popiołów lotnych krzemionkowych, z różnych elektrowni, stosując siedem cementów

Read More

2019 06 p. 494

WPŁYW STOSUNKU Al2O3/(Na2O+K2O+2CaO) NA REAKTYWNOŚĆ SYNTETYCZNEGO SZKŁA POPIOŁOWEGO I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ZAPRAWY Z DODATKIEM TEGO POPIOŁU LOTNEGO INFLUENCE OF Al2O3/(Na2O+K2O+2CaO) RATIO ON REACTIVITY OF SYNTHETIC FLY ASH GLASS AND THE MECHANICAL PROPERTIES OF THIS FLY ASH CEMENT MORTAR E. TKACZEWSKA Cytować jako: Cite as: doi://10.32047/CWB.2019.24.6.8 W pracy przedstawiono badania reaktywności chemicznej syntetyzowanego laboratoryjnie szkła, o różnym stosunku Al2O3/(Na2O+K2O+2CaO). Otrzymane wyniki wykazały, że w

Read More