Cement Wapno Beton

Informujemy, że dostęp do czasopisma w wersji elektronicznej jest bezpłatny

Czasopismo znajduje się w bazach naukowych Thomson Reuters:

- Science Citation Index Expanded (znane także jako SciSearch®)
- Neuroscience Citation Index®
- Journal Citation Reports/Science Edition

   Wydawcą naukowego dwumiesięcznika  "Cement-Wapno-Beton" o zasięgu międzynarodowym jest Fundacja Cement, Wapno, Beton . Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom mineralnych materiałów wiążących i betonu. Nastawione jest na publikowanie prac naukowo-badawczych z dziedziny chemii i technologii wiążących materiałów budowlanych oraz betonu.

   Czasopismo to ma bardzo długą historię jest bowiem kontynuatorem miesięcznika "Cement", który był organem Związku Polskich Fabryk Cementu. Jego pierwszy numer ukazał się w grudniu 1930 roku. Czasopismo to było poświęcone przede wszystkim popularyzacji technologii betonu. Wojna światowa spowodowała kilkuletnią przerwę w wydawaniu pisma, jednak pierwszy zeszyt "Cementu" ukazał się już w sierpniu 1945 roku. W roku 1950 rozszerzono treść tematyczną miesięcznika "Cement", co pociągnęło za sobą również zmianę tytułu na "Cement-Wapno-Gips". Po transformacji ekonomicznej i przejściu w Polsce na gospodarkę wolnorynkową w roku 1989, czasopismo zwiększyło zdecydowanie udział prac badawczych poświęconych chemii betonu. W związku z tym konieczne  się stało podkreślenie tej zmiany w tytule pisma. Pierwszy zeszyt czasopisma pod nowym tytułem "Cement-Wapno-Beton" ukazał się w styczniu 1996 r. Rozszerzono także  skład Komitetu Redakcyjnego zapraszając do udziału w nim wybitnych naukowców światowych. Wzrósł udział publikowanych prac, których autorzy pochodzą z całego świata. 

Strona internetowa czasopisma Cement Wapno Beton - zadanie finansowane w ramach umowy546/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.