Badania termicznego rozkładu dużych próbek wapieni w przestrzeni zamkniętej, wypełnionej mieszaniną powietrza i CO2. Część I: mikrostruktura i właściwości fizykochemiczne trzech wapieni

Numer wydania: 2018/6, strona 442
Lech_06_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
Podatność mikrostruktury wapienia na formowanie szybkich dróg transportu CO2 w bryłach wapienia oraz w powstawaniu warstwy wapna w pewnych warunkach dysocjacji wyznacza czas rozkładu termicznego wapienia i reaktywność wytwarzanego wapna. W oparciu o wyniki doświadczalne trzech różnych wapieni, stosowanych do produkcji wapna, oceniono wpływ ich mikrostruktury na szybkość termicznego rozkładu dużych brył wapienia. Obok innych właściwości mikrostruktury – mikrytowa czy sparytowa, zawartość dużych kryształów kalcytu, wymiarów szczelinowych po- rów, zawartość zamkniętych porów z inkluzjami ciekło-gazowymi, porowatość i skład mineralny wapieni brano pod uwagę podczas analiz dotyczących możliwości szybkich dróg transportu CO2.
R. LECH, P. SZOSTAK