Badanie hydratacji spoiwa z wstępnie przetworzonego popiołu lotnego wapiennego

Numer wydania: 2018/4, strona 277
Shafiei_4_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
W pracy dokonano oceny przebiegu hydratacji wstępnie przetworzonego popiołu lotnego wapiennego [PPW], oraz z dodatkiem zmielonego granulowanego żużla wielkopiecowego [MGŻW] oraz cementu portlandzkiego 42,5R [PC] i cementu siarczanowoglinianowego [CSG]. Uzyskane wyniki pokazują, że sam PCFA ma małą szybkość hydratacji, jak również niską wytrzymałość nawet po 28 dniach twardnienia. Dodatek MGŻW zwiększa szybkość hydratacji PCFA i wytrzymałość po 28 dniach. PC zwiększa wczesną i końcową wytrzymałość, jednak tylko przy dodatku 30% i wydaje się, że jest to głównie wpływ samego cementu. CSG przyspiesza hydratację PPW oraz wytrzymałość wczesną i po 28 dniach.
K. SHAFIEI, CH. LEHMANN, D. STEPHAN