Zastosowanie modelu 2S2P1D do oceny właściwości lepkosprężystych asfaltu wyekstrahowanego z mieszanki SMA z dodatkiem wapna hydratyzowanego

Numer wydania: 2018/2, strona 124
Iwanski_2_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
W artykule przedstawiono wyniki badań lepiszczy wyekstrahowanych z próbek nawierzchni drogowej, pobranych po 12 latach jej eksploatacji. Pochodziły z dwóch odcinków dróg, w nawierzchniach, w których zastosowano asfalt modyfikowany polimerem SBS, a jako dodatek adhezyjny stosowano wapno hydratyzowane oraz asfalt referencyjny z dodatkiem aminy tłuszczowej. Wpływ wapna hydratyzowanego na właściwości asfaltu w porównaniu z asfaltem z dodatkiem aminy badano z wykorzystaniem modelu 2S2P1D dla asfaltów lepkosprężystych. Model umożliwia określenie właściwości lepkosprężystych asfaltu w szerokim zakresie temperatur oraz czasu obciążenia. W tym celu zostały wykonane badania dynamiczne dla oznaczenia następujących wielkości reologicznych wyekstrahowanych asfaltów: moduł zespolony G*, jego część rzeczywista G’, część urojona G’’, kąt przesunięcia fazowego δ, oraz lepkość dynamiczna η’. W oparciu o uzyskane wyniki stwierdzono, że dodatek wapna hydratyzowanego spowalnia w większym stopniu proces starzenia się lepiszcza niż aminy tłuszczowe oraz korzystnie wpływa na właściwości lepkosprężyste próbki asfaltu odniesienia. Ponadto asfalt modyfikowany dodatkiem wapna hydratyzowanego odznaczał się większą odpornością na czas obciążenia oraz większą lepkością zerowego ścinania w porównaniu z asfaltem modyfikowanym dodatkiem aminy tłuszczowej.
 

 

M. IWAŃSKI, G. MAZUREK