Wpływ opóźniaczy węglowodanowych na tolerancję superplastyfikatorów polikarboksylanowych na minerały ilaste

Numer wydania: 2018/1, strona 16
Tan_1_2018Zaloguj się aby pobrać artykuł.
W pracy zbadano wpływ węglowodanów sacharozy oraz maltodekstryny na skuteczność działania domieszek polikarboksylanowych w zaczynach zawierających montmorillonit. W tym celu oznaczano konsystencję zaczynów oraz oceniono stopień adsorpcji PCE oraz węglowodanów w zawiesinie montmorillonitu na podstawie całkowitej zawartości węgla organicznego. Oba węglowodany zmniejszały dodatek PCE potrzebny do uzyskania założonej płynności zaczynów o kilkanaście procent i ograniczały zmniejszanie się konsystencji w czasie. Zarówno sacharoza jak i maltodekstryna nie wbudowują się pomiędzy warstwy montmorillonitu, ale w niewielkim stopniu ograniczają interkalację PCE, najprawdopodobniej dzięki wiązaniom wodorowym cząsteczek węglowodanów z bocznymi łańcuchami poli(tlenku etylenu).
H. TAN, X. DENG, B. GU, B. MA