Przygotowanie mieszanek geopolimerowych z produktów ubocznych z cegielni

Numer wydania: 2017/6, strona 457
Cerny-6-2017Zaloguj się aby pobrać artykuł.
Aktywowane alkalicznie materiały mineralne są obecnie postrzegane jako postępowa metoda otrzymywania spoiw o właściwościach porównywalnych z cementem portlandzkim. W ramach tych badań odpady produkcyjne z cegielni w Republice Czeskiej aktywowane alkalicznie zastosowano do otrzymywania mieszanek geopolimerowych. Zbadano wpływ różnych stosunków SiO2/Al2O3 i Na2O/SiO2 w składzie aktywatorów w celu oceny ich znaczenia na właściwości geopolymerów po stwardnieniu. Sprawdzono także podstawowe właściwości fizyczne oraz strukturę porów po 28 i 90 dniach oraz porównano je z oznaczeniami rentgenograficznymi składu fazowego. Na podstawie uzyskanych wyników oceniono wpływ składu aktywatorów na właściwości geopolimerów.
J. FOŘT, E. VEJMELKOVÁ, M. KEPPERT, R. ČERNÝ