Ocena właściwości mechanicznych i urabialności betonu samozagęszczającego się z dużą zawartością mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego

Numer wydania: 2017/2, strona 145
145_153_02_OzturkZaloguj się aby pobrać artykuł.
W ostatnich latach stosowanie dodatków mineralnych, do których trzeba zaliczyć granulowany żużel wielkopiecowy (GŻW), jest coraz powszechniejsze w technologii samozagęszczającego się betonu (BSZ). W przeprowadzonych badaniach zastosowano dodatek żużla wynoszący 50% masowych, zastępujący cement. Badania uzyskanych BSZ wykazały, że dodatek ten zwiększył wytrzymałość na ściskanie betonu po 28 dniach twardnienia, natomiast nieznaczny spadek zaznaczył się po 7 dniach. Ponadto korzystnym zmianom uległy właściwości mieszanki betonowej, przede wszystkim jej konsystencja. Stwierdzono także, że zwiększenie udziału kruszywa drobnego i zawartości cementu poprawia urabialność mieszanki i właściwości mechaniczne BSZ. Trzeba także podkreślić, że dodatek żużla ma korzystny wpływ na samozagęszczalność mieszanek betonowych oraz na wytrzymałość betonu po 28 dniach twardnienia.
O. ÖZTÜRK, B. DALGIÇ, Ü. S. KESKIN