Wpływ wybranych domieszek chemicznych na szybkość hydratacji i mikrostrukturę zaczynu cementowego

Numer wydania: 2007/6, strona 284
Nocun-06-07Zaloguj się aby pobrać artykuł.

W pracy dokonano oceny szybkości wydzielania ciepła hydratacji cementów w obecności domieszek do betonu. Zastosowano cementy portlandzkie typu CEM I, CEM II oraz dodatek pyłu krzemionkowego. Metodą mikrokalorymetryczną stwierdzono opóźnienie bądź przyśpieszenie procesu wydzielania ciepła. Efekt zależny był od właściwości fizykochemicznych spoiwa (dodatki mineralne, alkalia, powierzchnia właściwa). Rozkład cementu pod wpływem wody oraz tworzenie się produktów hydratacji śledzono też przy zastosowaniu konduktometrii. Stwierdzono, że domieszki zmieniają przewodnictwo hydratyzujących zawiesin, a więc stężenia jonów – nośników prądu w fazie ciekłej. Jest to pochodną zarówno zmian szybkości hydrolizy cementu, jak również wytrącania produktów hydratacji. Nie bez wpływu na oddziaływanie cement – domieszka – woda pozostają też dodatki mineralne. Obserwacje mikrostruktury potwierdzają pozytywny wpływ domieszek na kształtowanie się zwartych domen C-S-H.

W. NOCUŃ-WCZELIK, B. TRYBALSKA